...czyli wszystko o cemencie

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy jeśli rzeczywista wytrzymałość cementu A wynosi 61 MPa po 28 dniach, a cementu B 68 MPa, to czy można zmniejszyć ilość cementu o ponad 10 procent zachowując cały czas tą samą wytrzymałość rzeczywistą mieszanki?

I tak i nie. Wartością opisującą możliwości tej zmiany, czy lepiej rzeczywistą wielkość (lub małość) drobin ziarna cementu jest miałkość lub powierzchnia właściwa wg Blaine'a, czyli powierzchnię przypadającą na jednostkę masy cementu (zwykle gram albo kilogram). Im większa powierzchnia właściwa, tym drobniejsze ziarenka, co oznacza, że ich mniejsza ilość może związać więcej materiału. Jednostkami są cm2/g lub m2/kg. Normą dla cementów portlandzkich jest wielkość od 3000 do 3500 cm2/g (czyli od 300 do 350 m2/kg). W naszym przykładzie w teorii ilość cementu może być zmniejszona o ponad 10%, lecz faktycznie to, o ile można zmniejszyć dawkę cementu, zależy od składu mieszanki. Im zawiera drobniejsze ziarna - tym więcej potrzeba cementu.

Czy ilość cementu niezależnie od składu mieszanki jest taka sama?

Nie. Ogólne założenie jest jedno - im grubsze ziarno w mieszance, tym mniej cementu potrzeba by uzyskać żądaną wytrzymałość. Po prostu jest mniej powierzchni, którą cement musi "skleić" ze sobą. Dla przykładu - lastriko jest sztucznym kamieniem, czyli mieszanką - twardą grysem skalnym i cementem. Dla ziarna 5-8 mm typowa mieszanka to 2:1, czyli dwie części kamienia, jedna część cementu. Dla piasku - w zależności od jego grubości ta relacja potrafi wynieść nawet 1:1.

Wszystkie cementy białe marki 42,5 IR, lub 52,5 IR wewnątrz swej klasy są takie same?

Nie - każdy producent ma obowiązek publikować pełne dane o produkowanym cemencie i je udostępniać zainteresowanym. Od pewnego czasu wyniki są po prostu dostępne w internecie w odpowiednich zakładkach na stronach producentów. Cement o oznaczeniu 52,5 IR może mieć faktyczną wytrzymałość po 28 dniach mierzoną w MPa zarówno 61, jak i 63, a nawet 75... Co oznacza, że tak naprawdę ostatni cement jest w zasadzie cementem specjalnym, który umożliwia osiąganie naprawdę wysokiej wytrzymałości, zwłaszcza po dodaniu odpowiedniej "chemii".

Czy każdy cement tej samej klasy i tego samego typu (np. 52,5 IR) tak samo reaguje na dodatki?

W teorii tak, gdyż każdy z nich musi spełniać pewne określone normy, lecz nawet nieco inny skład (np. ilość związków alkalicznych) może spowodować różny czas, różne tempo, różną podatność reakcji na ten czy inny dodatek mający za zadanie zmieniać jego właściwości fizyczne.

Beton to mieszanka, w której składnikami są żwiry o odpowiedniej granulacji, piasek - czyli wypełniacz do 2 mm i cement, czasem dodatki?

Tak - z tym, że rolę żwirów lub piasku może pełnić w zasadzie dowolna twarda skała o granulacji odpowiedni do 2 mm i do 8 czy 16 mm (np. bazalt, "biała Marianna" itd.)

© 2012-2020    bialycement.pl
Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS 3